Buddha Original Logo
Buddha Original Logo

Általános szerződési feltételek

Buddha Original
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Timbenel Vagyonkezelő Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-352015, székhely: 1066 Budapest, Teréz körút 46., adószám: 27285200-2-42; a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott melegétel házhozszállítás kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató és Vevő a továbbiakban együttesen: Felek.

1. Általános rendelkezések, a Felek közötti szerződés létrejötte
1.1. A Timbenel Vagyonkezelő Kft. üzemeltetője és jogtulajdonosa a buddhaoriginal.hu weblapnak, amelynek célja, hogy aVevő részére a Buddha Original éttermek ajánlatait bemutassa, és lehetőséget biztosítson vevő számára az étterem kínálatából rendelés leadására, valamint a Vevő választása szerint (bankkártyás fizetés választása esetén) a rendelés ellenértékének kiegyenlítésére a házhozszállító étterem által elfogadott fizetési mód alkalmazásával.

1.2. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a buddhaoriginal.hu weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Weboldal) keresztül történik.


1.3. A Szolgáltató Weboldalán webáruházat működtet (a továbbiakban: Webáruház) a Szolgáltató által készített és forgalmazott ételek, italok Vevők részére történő értékesítésére. A Webáruházból történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.


1.4. A Szolgáltató Webáruház szolgáltatásait bármely természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, vagy regisztráció nélkül vendégként rendel, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, továbbá a termék vételárát és a kiszállítási költséget is megfizeti. Megrendelésre kizárólag a weboldalon keresztül van lehetőség.


1.5. A Webáruházban megvásárolható ételek, italok lényeges tulajdonságait, összetevőit, az allergénekre vonatkozó tájékoztatást a Weboldalon feltüntetett, az ételek mellett megtalálható termékleírás tartalmazza. Az ételek vételára mindig a kiválasztott étel alatt feltüntetett bruttó ár. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

1.6. A Weboldalról megrendelhető ételek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, és így a szerződést nem módosítja.


1.7. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a Webáruház felületén, - különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. az étel közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra - , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

1.8. Megrendelés leadására hétfőtől vasárnapig az egyes Buddha Original éttermek zárását megelező 60. percig van lehetőség.


1.9. Szolgáltató a kiszállítást lehetőség szerint a megrendelés helyéhez legközelebb eső Buddha Original étteremből teljesíti,saját választása szerint. Személyes átvétel esetén a megrendelő jogosult saját maga kiválasztani azt az éttermet, melyből a megrendelt termékeket saját maga elviszi


2. Regisztráció
2.1. A Weboldal főoldalán található Regisztráció/Bejelentkezés menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztráció során Vevő neve, pontos címe, e-mail címe, telefonszáma kerülnek rögzítésre.


2.2. A Szolgáltató a regisztráció során a Vevő által megadott személyes adatokat különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) rendelkezéseire, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletre (2016. április 27.; a továbbiakban: GDPR) – összhangban kezeli.

2.3. A Szolgáltató a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez, vásárlással kapcsolatos célokra és hozzájárulás esetén hírlevelek kiküldésére használja fel.

2.4. A Vevő adatai harmadik félnek nem kerülnek átadásra, kivéve a megrendelés teljesítéséhez szükséges esetlegesen igénybevett (szállítási) alvállalkozókat, valamint a jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges személyek, hatóságok részére.

2.5. Vásárlásával (regisztrációjával) Vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szolgáltató kezelje, és adatait a webáruházban leadott megrendelések teljesítéséhez használja fel; vagy amennyiben azt a regisztráló igényli, arra fordítsa, hogy a regisztrálót hírlevél formájában tájékoztassa termékeiről, akcióiról. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelésről bővebben a www.buddhaoriginal hu oldalon található adatvédelmi tájékoztatóban tájékozódhat.

2.6. A Szolgáltató felhívja a Vevő figyelmét, hogy felhasználó nevét és jelszavát olyan helyen őrizze, tárolja, ahol harmadik személy nem férhet hozzá, és soha ne hozza ezen adatokat harmadik személyek tudomására. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.


2.7. Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni a Szolgáltató e-mail címére küldött üzenettel. A Szolgáltató az azonnali törlést ahhoz köti, hogy a törlés iránti kérelem a regisztrációban megadott e-mail címről érkezzen, amennyiben ez nem így történi, úgy
Szolgáltató jogosult további adatok bekérésére, hogy meggyőződjön a törlést az arra jogosult kérte.


3. Megrendelés
3.1. A Vevő a regisztrációt követően jogosult a weblap „Étlap” menüpontjából a rendelését összeállítani, azon a rendelés véglegesítéséig folyamatosan módosítani, majd a kosár tartalmát véglegesíteni. A “Kosár tartalmának megrendelése” gombra kattintás megerősítésével a Vevő vételi ajánlatot tesz a Szolgáltató ajánlati felhívására. Ha a Vevő valamely mezőt hiányosan tölti ki, úgy hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A hibaüzenetet követően a Vevőnek lehetősége van az adatai módosítására, vagy pontosítására. A Szolgáltatót a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra
visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb megadott adat problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


3.2. A megrendelést követően a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik, melynél a fizetési lehetőség bankkártyás fizetés történő fizetés. Bankkártyás fizetés esetén a Szolgáltató a csomagot csak akkor adja át kiszállításra a kézbesítőnek, amennyiben a megrendelés visszaigazolásában szereplő pontos összeg beérkezett a Szolgáltató bankszámlaszámára. Amennyiben a Vevő a megrendelés elküldését követően, a banki szolgáltató által
rendelkezésre bocsájtott időn belül fizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, úgy a szerződés minden további nyilatkozat nélkül a Felek teljesítése nélkül megszűnik.

3.3. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Vevőtől, vagy vendég vásárlóként a weblap által kért adatokat megadó vevőtől, és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.

3.4. A Vevő a megrendelés feladásával egyidejűleg megjelölt négyzetben történő elfogadással kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et kifejezetten elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Vevő a négyzetet kitöltetlenül hagyja, úgy a Felek között a szerződés
nem jön létre, Szolgáltató kiszállítási, vagy egyéb kötelezettség nem terheli.

3.5. Szolgáltató a Vevő vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Vevő részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. A Felek közötti szerződés a visszaigazoló e-mail megérkezésével jön létre. A Felek között ily módon – magyar és angol nyelven – létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi a Szolgáltató
székhelyén, és ezen időtartamon belül a Vevő részére hozzáférhetővé teszi. A szerződés határozott időre szól, amely a Felek szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a visszaigazoló e-mail az ajánlat elküldésétől számított 1 órán belül Vevő részére nem érkezik meg, akkor a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól, és így a szerződés a Felek között nem jön létre.

3.6. A megrendeléssel a regisztráció során rögzített adatokon felül megrendelés száma, a megrendelt termékek, azok ára, megrendelés ideje, fizetés módja valamint a Vevő által a Megjegyzés rovatban esetlegesen megadott adatok kerülnek rögzítésre.

3.7. Megrendelésre vonatkozóan (amennyiben igény merül fel) áfás számlát állít ki Szolgáltató. Az Áfa-s számla igényt a megrendelés véglegesítést megelőzően az Áfa-s számla igény pont megjelölésével jelezheti Vevő. Az áfás számla adatokhoz szükséges megadni a cég nevét, vagy magánszemély nevét, illetve a címet és ahhoz tartozó irányító számot, valamint az adószámot is. Ezen feltételek hiányában áfás számlát kiállítani nem lehet. Áfa-s számla iránti kérelem utólag nem terjeszthető elő.

4. Szállítással és fizetéssel kapcsolatos rendelkezések
4.1. Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy valamennyi termék Vevői megrendelésre készül, és egyedileg kerül legyártásra, ezért Szolgáltató nem rendelkezik raktáron lévő készlettel. A Vevő megrendelése alapján készült termékek szállítása a megrendelés Szolgáltató általi
visszaigazolását, bankkártyás fizetés esetén a vételár és a kiszállítási díj megfizetését követő maximum 120 percen belül kerül kiszállításra a Vevő által jelzett szállítási címre. A kirívó közlekedési, időjárási viszonyok, a jelentősen fokozott megrendelés szám a kiszállítás időt meghosszabbíthatja, amelyért Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

4.2. A Vevő késedelem nélkül köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak. A Szolgáltató alvállalkozója a megrendelt árut sérülésmentes, bontatlan csomagolásban szállítja ki a visszaigazolásban szereplő címre. Személyes átvétel esetén a Vevő az átvételt követően azonnal köteles meggyőződni, hogy a kiszállított áru mind mennyiségileg, mind minőségileg megfelel a megrendelésben meghatározottaknak, az étteremből való távozást követően mennyiségi kifogás nem terjeszthető elő.

5. Szavatosság5.1 Szolgáltató az értékesített ételek minőségéért és a termékek szakszerű kiszállításáért szavatosságot vállal. Vevő a szavatossági igényét a lehető leghamarabb köteles közölni
 Szolgáltatóval, az ételeket illetően a kiszállítást követő 15 percen belül. Elfogyasztott étel tekintetében minőségi kifogást Szolgáltató nem fogad el.

5.2. Szolgáltató a szóbeli, étteremben tett kifogást lehetőség szerint azonnal kivizsgálja, Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a kifogásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 1 évig megőriz.
5.3 Szolgáltató a kifogás beérkezésétől számított 30 napon belül írásban, ha Vevőnek nincs kifejezett kérése, úgy e-mail útján megválaszolja a panaszt. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató döntését indokolni köteles.


6. Elállási jog
Vevő a rendelés elküldését követő 5 percig jogosult a szerződéstől elállni, azt követően az ételek elkészítése megkezdődik, így elállásnak nincs helye. Vevő elállását kizárólag a vásárlást visszaigazoló e-mailben megadott linken keresztül teheti meg.

7. PANASZKEZELÉS
7.1. A Vevő a Weboldal működésével, a megrendelésekkel kapcsolatos kérdéseivel és esetleges panaszaival az alábbi elérhetőségeken keresheti meg a Szolgáltatót: panasz@buddhaoriginal.hu


7.2. A panaszokat a Szolgáltató azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül megvizsgálja, majd szükség szerint és a lehetőségekhez mérten orvosolja. A bankkártyás fizetéssel kapcsolatos kérdések, és panaszok a számlavezető bank hatáskörébe tartoznak, így kérjük, hogy ezen kérdéseivel a számlavezető bankjához forduljon.

7.3. Amennyiben a Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a Szolgáltató részéről a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató legkésőbb a panasz elbírálását tartalmazó érdemi válaszához mellékelve küldi meg a Vevő részére.

7.4. A Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el a panaszokat.

7.5. A Szolgáltató a Vevő álláspontja szerint a Szolgáltató által nem kielégítően kezelt panaszokra azok beérkezését követő 30 (harminc) napon belül érdemben válaszol.

7.6. A Vevő a Szolgáltatóval szemben fennálló, jelen ÁSZF-ből eredő jogvitáit peres, továbbá más jogi úton is érvényesítheti, valamint jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes, Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezni.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím:
bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

8. Vegyes rendelkezések, bankkártyás fizetési módok
8.1. A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

8.2. A Szolgáltató részére a tárhelyet a Tárhely.eu Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ormánság u. 4. X.241.) biztosítja.

8.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vevőt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

8.4. Az online bankkártyás fizetések a Barion Payment Zrt. vagy az OTP Bank Nyrt. rendszerén keresztül valósulnak meg, az egyes üzletek függvényében.

8.4.1   A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügylete alatt álló intézmény engedélyének száma: H-EN-I1064/2013.

8.4.2  Az online  OTP Simple bankkártyás fizetési módot az OTP Mobil Bank Kft. biztosítja. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:  https://simplepay.hu/vasarlo-aff

8.4.3 A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el!


8.5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et módosítani. Az esetleges módosítás a 
https://www.buddhaoriginal.hu weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Az ÁSZF módosítása nem érinti a már létrejött szerződéseket, és az azokban rögzített feltételeket.

Budapest, 2022. május